درولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه نواباد مدرسه شمس المدارس جلسه پرنور وپربرکت ختم بخاری شریف دائر شد

بتاریخ(۱۴۴۳)۷)۱۰)درولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه نواباد مدرسه شمس المدارس جلسه پرنور وپربرکت ختم بخاری شریف اول بکلام الله المجید افتتاح گردید وبعد علماء کرام ومسئولین امارت اسلامی افغانستان هریکی به نوبه خود وعظ ونصیحت کردازجملئی مسئولین  مولوی صاحب  عطاءالله عمری قومندان قول اردوی الفتح زون شمال و الحاج مولوی صاحب فیظ الله  مسئول امر بالمعروف […]

بتاریخ(۱۴۴۳)۷)۱۰)درولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه نواباد مدرسه شمس المدارس جلسه پرنور وپربرکت ختم بخاری شریف اول بکلام الله المجید افتتاح گردید

وبعد علماء کرام ومسئولین امارت اسلامی افغانستان هریکی به نوبه خود وعظ ونصیحت کردازجملئی مسئولین  مولوی صاحب  عطاءالله عمری قومندان قول اردوی الفتح زون شمال و الحاج مولوی صاحب فیظ الله  مسئول امر بالمعروف ونهی عن المنکر ولایت فاریاب

ودروقت تقریب اختتام جلسه مولوی سعد محمد سعید مسئول تعلیم و تربیه ولسوالی قیصار برای ملت متدین خوداظهار تعدادمراکزعلومی دینی بیان کرد

ومردم الحمدلله اظهار خورسندی نمود و دراین جلسه(۱۱)طلاب فارغ التحصیل احادیث نبوی و(۳)نفرطلاب فارغ تجوید قرآن کریم و(۲)نفر متخصیصین فی الفقه الحنفي گردید

و دراین جلسه بسیاری ازمسلمانان متدین ودین پروراشتراک داشت ودراخرجلسه بدعاءیکی ازعلماءجید اختتام یافت مولوی سعد محمد سعید مسئول تعلیم و تربیه ولسوالی قیصار