جمع آوری تعدادی زیاد از وسایط وزارت دفاع توسط کمیسیون جمع آوری قول اردوی ۲۰۷ الفاروق از ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات

هرات کمیسیون جمع آوری وسایط نظامی وزارت دفاع ملی در زون غرب به ریاست مسرور آغا معاون گارنیزیون قول اردوی ۲۰۷ الفاروق که از چندی قبل به بدینسو فعالیت دارند، تعداد زیادی از وسایط را از ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات به دست آوردند. این کمیسیون از ولسوالی متذکره به تعداد شش تانگ هاموی و […]

هرات

کمیسیون جمع آوری وسایط نظامی وزارت دفاع ملی در زون غرب به ریاست مسرور آغا معاون گارنیزیون قول اردوی ۲۰۷ الفاروق که از چندی قبل به بدینسو فعالیت دارند، تعداد زیادی از وسایط را از ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات به دست آوردند.
این کمیسیون از ولسوالی متذکره به تعداد شش تانگ هاموی و هشت رنجر نظامی جمع آوری نموده و به گفته مسوولین این روند در تمامی ساحات زون غرب ادامه خواهد داشت.