جلسه هماهنگی موسسات بشر دوستانه بامیان برگزار گردید.

جلسه هماهنگی موسسات بشر دوستانه با حمایت وهمکاری مسول OCHA سازمان ملل متحد  محترم اسحاق علی رمضانی   قبل از ظهر یوم سه شنبه  مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰با اشتراک ریس معارف ، ریس کار وامور اجتماعی ، معاون  ریاست زراعت، نماینده ریاست مبارزه با حوادث ، ریس UNHCR،نمایندگان WFP، نماینده بخش UN-WOMEN  سازمان ملل متحد ، نماینده UNICIF، […]

جلسه هماهنگی موسسات بشر دوستانه با حمایت وهمکاری مسول OCHA سازمان ملل متحد  محترم اسحاق علی رمضانی   قبل از ظهر یوم سه شنبه  مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰با اشتراک ریس معارف ، ریس کار وامور اجتماعی ، معاون  ریاست زراعت، نماینده ریاست مبارزه با حوادث ، ریس UNHCR،نمایندگان WFP، نماینده بخش UN-WOMEN  سازمان ملل متحد ، نماینده UNICIF،  مسولین ونمایندگان موسسات ملی وبین المللی مقیم ولایت بامیان درسالون جلسات ریاست اقتصاد  تحت رهبری محترم ملا مختار احمد « مدقق» ریس اقتصاد ولایت بامیا ن تدویریافت.
این جلسه با تلات قرآن کریم توسط ریس محترم کار وامور اجتماعی ولایت بامیان  آغاز و توسط ریس محترم اقتصاد افتتاح گردید  ضمن قدر دانی از  حضور اعضای محترم جلسه ، بابت برگزاری جلسه از مسول بخش OCHA سازمان ملل متحد سپاس گذاری بعمل آورد  وبرگزاری همچو جلسات را که باعث تامین هماهنگی های بیشتر بین موسسات غیردولتی وادارات سکتوری دولتی می گردد بسی حایز اهیمت در راستای تطبیق درست وموثر فعالیت ها وپروژه های موسسات دانسته ونیز از کار کرد وفعالیت موسسات غیردولتی در مربوطات ولایت بامیان قدردانی بعمل آورد وفعالیت موسسات را در عرصه های انکشاف اقتصادی واجتماعی فوق العاده موثر ومفید عنوان نمود واز تمام موسسات غیردولتی ونهاد های تمویل کننده خواست تا در طرح وتطبیق پروژه ها عدالت اجتماعی وتوازن را مد نظر داشته تمام فعالیت های که توسط انجوها صورت می گیرد در هماهنگی کامل با ریاست اقتصاد وادارت ذیربط سکتوری به پیش ببرند واز تطبیق فعالیت های خود سرانه خود داری ورزند تا باعت به میان آمدن مشکلات اجتماعی وبروز تنش ها بین ادارات حکومتی در آینده نگردند ، در صورت که موسسات محترم درجریان تطبیق پروژه های تحت کار شان به مشکلات اجتماعی ویا هم امنیتی مواجه می گردند بلا معطل ریاست اقتصاد را در جریان قرار دهند  تا از طریق ریاست اقتصاد به مشکل شان رسیدگی عاجل صورت گیرد وهمچنان افزود که  ریاست اقتصاد با تمام توان از موسسات که در ولایت بامیان فعالیت می نمایند حمایت همه جانبه خواهند نمود وجلو دخالت های بی مورد در امور انجوها را که استقلالیت موسسسات را  در سطح ولایت بامیان زیر سوال ببرند خواهد گرفت ، موسسات  متوانند بدون کوجکترین نگرانی فعالیت های بشردوستانه شان را به جامعه نیازمند بامیان عملی سازند اطمینان کامل داده می شود.
و سپس به ارتباط  جلسه وهدف از برگزاری  آن توسط محترم رمضانی غرض آگاهی بیشتر اعضاء معلومات کلی ومفصل ارایه گردید ومتعاقباْ یک سلسله معلومات  پیرامون فعالیت های UNCHR  در بخش معارف توسط ریس این نهاد به  جلسه پیش کش گردید  واظهار داشت که قرار است به تعداد ۳ مکتب شامل ( مکتب ذکریا فولادی ، ابتدایه ولایت ، ومکتب دشت عیسی خان ) به زودی  افتتاح ومورد بهره برداری قرار خواهند گرفت و۴ باب مکتب دیگر هم شامل پلان کاری این اداره می باشد که در سال ۲۰۲۲ شاهد تهداب گذاری آنها خواهیم بود ومکرراْ محترم اسحاق علی رمضانی مسول بخش OCHA در رابطه به تعداد موسسات فعال وفعالیت هرکدام از آنها به تفکیک کلسترها وولسوالی ها وتعداد مراکز صحی در سطح ولایت ومیکانیزم هماهنگی موسسات وتیم های هماهنگی کمک رسانی در سطح کشور ، زون ها ودر سطح ولایت ، سیستم کلستری بشردوستانه ، نقش ها ومسولیت ها در سطح ولایت ، جرخه کمک رسانی ها ، مرور بر اوضاع کلی بشردوستانه در بامیان ، اصول بشردوستانه ، اصول مشترک عملیاتی  معلومات کلی ومفصل اراپه کرد .
نتیجه :
ü     فیصله گردید که زمان که موسسات غیردولتی در جریان تطبیق فعالیت ها وپروژه های شان دچار کدام مشکل اجتماعی ویا هم امنیتی می گردند با ید فی الفور موضوع را با ریاست اقتصاد شریک ویا مراجعه نمایند تا از طریق ریاست اقتصاد غرض رفع آن اقدام عاجل وفوری صورت گیرد.
ü     به ریس اداره محترم UNHCR  یاد آوری گردید که در صورت امکان در حل مشکل ریاست معارف توجه بیشتر صورت گیرد .
ü     در قسمت  سروی وانتخاب افراد وفامیل های  مستحق وبی بضاعت غرض شمولیت در  کمک های بشردوستانه موسسات غیردولتی تیم های موظف سروی مکلف اند که از طریق ملا امامان مساجد سروی ها را انجام دهند.
ü     ریس اقتصاد وعده سپرد که حلو مداخله ولسوالان  در امور انجوها در سطح ولسوالی ها را از طریق مقام محترم رهبری ولایت خواهند گرفت.

۱۴۴۳ / ۴ / ۱۳ / ربیع الثانی