جلسه هماهنگی رسانه ها امروز تحت نظر رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بادغیس بدفتر آن ریاست برگزار گردید.

  به گزارش خبرنگارآژانس اطلاعاتی باختر. این جلسه ابتدا بتلاوت قرآنکریم آغاز متعاقباّمحترم مولوی بازمحمد”سروری”رئس اطلاعات فرهنگ بادغیس خطاب به مسوُلین رسانه ها وخبرنگاران ضمن خوش آمدید گفت رسانه های رارکن اساسی جامعه دانست اضافه کردندکه شمارسانه هستید که واقعیت های عینی جامعه را بمردم میرسانید ومن ازشما تقاضادارم تا برنامه های تان را مطابق […]

 

به گزارش خبرنگارآژانس اطلاعاتی باختر.

این جلسه ابتدا بتلاوت قرآنکریم آغاز متعاقباّمحترم مولوی بازمحمد”سروری”رئس اطلاعات فرهنگ بادغیس خطاب به مسوُلین رسانه ها وخبرنگاران ضمن خوش آمدید گفت رسانه های رارکن اساسی جامعه دانست اضافه کردندکه شمارسانه هستید که واقعیت های عینی جامعه را بمردم میرسانید ومن ازشما تقاضادارم تا برنامه های تان را مطابق شرعت اسلام استوار ساخته وهمچنان منحث همکار دررابط به کشت قاچاق کوکنار که اخیر منع گردیده تبلغات راه اندازی نماید.

وهمچنان دررابطه مکتوب که ازسوی وزارت اطلاعات فرهنگ مبنی برآنعده اعلانات سیاسی،امنیتی واجتماعی که مغایر منافع ملی تمامیت ارضی کشور باشد باید بموافقه ومشوره ریاست اطلاعات فرهنگ به پخش آن ازطریق رسانه ها اقدام شود .

بعد مسوُلین رسانه ها پشنهادات شان را مبنی براینکه باید جلسات هماهنگی ماه یکمراتب دایر شود و همچنان  ریاست اطلاعات فرهنگ مجلس را برگزارنمائید که تمام مسوًلین دوایر امارتی دعوت وبه آنها ارزش واهمیت رسانه وخبرنگار فهمانده شود چون اکنون وضعیت اطلاع رسانی بخبرنگاران بصورت صحی آن انجام نمیشود  وهمچنان موضوع تخطی رسانه ها ویاخبرنگاران درصورتکه کدام رسانه تخطی مینماید باید مطابق قانون رسانه هاابتدا ازسوی کمیسیون تخطی  بررسی وبعدُ به مرجع دیگری معرفی شود.

همچنان خبرنگاران ازرئیس اطلاعات فرهنگ قدردانی نمودندکه در روزمطبوعات ازتمام رسانه هادیدن نموده ویک باردیگر حمایت شان را ازجامعه رسانی نشان دادند.

بعدّ محترم”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ طی صحبت ازپشنهادات سازنده خبرنگاران استقبال وعده دادند که درجهت حل آن اقدام مینمائیند.

هکذا رئیس اطلاعات فرهنک گفت بخاطر شناخت ومعرفی خبرنگاران به ادارات ومسوّلین کارت ازسوی این ریاست توزیع خواهند شد.