جلسه هماهنگی خبرنگاران ومسئولین مطبوعاتی ادارات دولتی غزنی تحت ریاست رئیس اطلاعات وفرهنگ این ولایت دایر گردید.

  به گزارش آژانس باختر این جلسه  که امروز یکشنبه ۱۶ دلو در ریاست اطلا عات وفرهنگ غزنی دایر گردیده بود مسئولین دفترمطبوعاتی مقام ولایت، قوماندانی امنیه،  آمر اطلاعات معاون اتحادیه خبر نگاران وشماری از اعضای این اتحادیه نیز شرکت ورزیده بودند. در آغاز جلسه مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ غزنی صحبت نموده […]

 

به گزارش آژانس باختر

این جلسه  که امروز یکشنبه ۱۶ دلو در ریاست اطلا عات وفرهنگ غزنی دایر گردیده بود مسئولین دفترمطبوعاتی مقام ولایت، قوماندانی امنیه،  آمر اطلاعات معاون اتحادیه خبر نگاران وشماری از اعضای این اتحادیه نیز شرکت ورزیده بودند.

در آغاز جلسه مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ غزنی صحبت نموده گفت: هیچ گونه مشکل در برابر فعالیت خبرنگاران ورسانه در این ولایت وجود ندارد وریاست اطلاعات وفرهنگ حمایت همه جانبه  از فعالیت رسانه ای دراین ولایت می نماید.

وی افزود: که رسانه ها و خبرنگاران

از اعلام کار برد دولت امارت اسلامی افغانستان بجای گروه طالبان در تهیه گزارشهای شان بکار ببرند.

آقای مجاهد از خبرنگاران خواست قبل از هر سفر کاری شان به ولسوالی های این ولایت با مسئولین هماهنگی داشته باشند که با کدام مشکل اطلاعاتی مواجه نشوند.

رئیس اطلاعات وفرهنگ غزنی بیان داشت که هیچ نهاد ومسئول امنیتی حق توهین شگنجه وبازداشت خود سرانه وغیر قانونی خبرنگاران را ندارد ودر صورت برخورد با همچو موضوع شخص خودش  متخلفین را به نهاد های عدلی وقضای معرفی خواهند کرد.

همچنان دراین جلسه آمر اطلاعات، مسئولین مطبوعاتی مقام ولایت وقوماندانی امنیه فعالیت های کاری شانرا به جلسه گزارش دادند.

همچنین عبدالاحد مرجانخیل معاون اتحادیه خبرنگاران وبرخی از اعضای اتحادیه خبرنگاران غزنی روی یک سلسله موضوعات وچالش های مطبوعاتی صحبت نموده واز همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ در حل مشکلات شان اظهار خرسندی وقدردانی نمودند.