جلسه سکتور مصونیت اجتماعی با حضور داشت اعضای سکتور مصونیت اجتماعی تحت ریاست کار و امور اجتماعی در مقر این ریاست تدویر یافت.

جلسه سکتور مصونیت اجتماعی امروز در ولایت سرپل بمورخ 18-11-1400 با حضور داشت اعضای سکتور مصونیت اجتماعی تحت ریاست کار و امور اجتماعی در مقر این ریاست تدویر یافت.   در این جلسه پیرامون وضعیت اجتماعی و اقتصادی گروه های آسیب پذیر و هماهنگی بهتر اعضای سکتور تبادل نظر صورت گرفت و فیصله گردید ادارات […]

جلسه سکتور مصونیت اجتماعی امروز در ولایت سرپل بمورخ 18-11-1400 با حضور داشت اعضای سکتور مصونیت اجتماعی تحت ریاست کار و امور اجتماعی در مقر این ریاست تدویر یافت.

 

در این جلسه پیرامون وضعیت اجتماعی و اقتصادی گروه های آسیب پذیر و هماهنگی بهتر اعضای سکتور تبادل نظر صورت گرفت و فیصله گردید ادارات عضو در جلسات ماهوار اشتراک فعال داشته باشند و همچنین با موسسات همکار همکاری لازم صورت گیرد و از فعالیت هایشان نظارت گردد و در آخر جلسه به دعای خیر خاتمه یافت.