جلسه تعیین تیم تخنیکی و هماهنگی حوزه فرعی دریایی شیرین تگاب میمنه برگزار گردید.

در این جلسه که با اشتراک کارکنان شعبات این ریاست دایر شده بود بعد از بحث ها و مشوره های مفصل کمیته تیم تخنیکی متشکل از کادر های مسلکی و مجرب بخش های مختلف جهت هماهنگی بیشتر امورات و رسیدگی سریع به هدایات واصله مشخص گردید و اعضای محترم کمیته تعهد سپردند که برای حصول […]

در این جلسه که با اشتراک کارکنان شعبات این ریاست دایر شده بود بعد از بحث ها و مشوره های مفصل کمیته تیم تخنیکی متشکل از کادر های مسلکی و مجرب بخش های مختلف جهت هماهنگی بیشتر امورات و رسیدگی سریع به هدایات واصله مشخص گردید و اعضای محترم کمیته تعهد سپردند که برای حصول اهداف از قبل تعیین شده اداره بیش از پيش سعی خواهند کرد و عموم همکاران وعده حمایت و پشتیبانی از کمیته مذکور را ابراز داشتند و مجلس با مشخص ساختن اعضای کمیته با دعای خیر به اتمام رسید.

والسلام