جلسهٔ نوبتی اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل تدویر یافت

  جلسه اداری امروز ۴شنبه مورخ ۱۰/ ۱/ ۱۴۰۱تحت ریاست مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ در صالون جلسات این ریاست با حضورداشت عبد السمیع حمیدی آمر رادیو تلویزیون ملی سرپل و تمام کارمندان و کارکنان ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت رادیو تلویزیون در یک فضای اخوت و صمیمیت دایر گردید. مجلس توسط […]

 

جلسه اداری امروز ۴شنبه مورخ ۱۰/ ۱/ ۱۴۰۱تحت ریاست مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ در صالون جلسات این ریاست با حضورداشت عبد السمیع حمیدی آمر رادیو تلویزیون ملی سرپل و تمام کارمندان و کارکنان ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت رادیو تلویزیون در یک فضای اخوت و صمیمیت دایر گردید.

مجلس توسط یکتن از حاضرین جلسه باتلاوت آیات روح بخش الهی متبرک گردید؛ بعداٍ رئیس جلسه روی آجندای از قبل تعیین شده و موضوعات مختلف روشنی انداخته همهٔ کارمندان را متوجه مسؤولیت های شان نموده برای هر کدام هدایات لازم و مشخص سپردند. بعداً هر یک از حاضرین با النوبه در عرصه های کاری پیشنهادات، نظریات و مشکلات شان را بیان نموده تعهد سپردند در راستای کاری از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نمینمایند.
در اخیر برای بیرون رفت از مشکلات و چالش ها تصامیم لازم اتخاذ گردید و جلسه با دعای خیر و فلاح مردم خاتمه پذیرفت.