جسد یک جوان که به ضرب گلوله به قتل رسیده ازمنطقه (النتا) ولسوالی جوند ولایت بادغیس پیدا شده است.

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی باتائید این خبربه آژانس اطلاعاتی باختر میگوئید. این جوان که عتیق الله نام دارد وباساس گزارش ولسوال جوند توسط افراد ناسناس به ضرب گلوله وچوب درمنطقه (النتا)ولسوالی جوندولایت بادغیس به قتل رسیده است. این درحالیست که حدود 20روز پیش نیزجسد یک جوان ازمنطقه (تورانک)ولسوالی جوند بشکل مرموز […]

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی باتائید این خبربه آژانس اطلاعاتی باختر میگوئید.

این جوان که عتیق الله نام دارد وباساس گزارش ولسوال جوند توسط افراد ناسناس به ضرب گلوله وچوب درمنطقه (النتا)ولسوالی جوندولایت بادغیس به قتل رسیده است.

این درحالیست که حدود 20روز پیش نیزجسد یک جوان ازمنطقه (تورانک)ولسوالی جوند بشکل مرموز نیز پیدا شده بود.

قابل ذکر است که ولسوالی جوند در (80 )کیلومتری مرکزولایت بادغیس موقعیت دارد.

 ۲حوت ۱۴۰۰ دوشنبه