تعداد (۱۰۵) خانواده درمنطقه جری مکتب قرقیطو ازنور برق مستفید شدند.

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ که درین مراسم حضور داشت میگوید که مولوی خیرالله”خیرخواه”آمر بادغیس برشنا وتعداد از اهالی منطقه جری مکتب حضورداشتند سویج این صندوق توسط آمربرق،علما،متنفذین کارمندان فنی برق بالا شده است. مولوی خیرالله”خیرخواه”آمربرق طی صحبت گفت کیبل برق که درمنطقه جری مکتب که امروز افتتاح شدازقبل سروی وکیبل ان نصب گردیده بودکه […]

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ که درین مراسم حضور داشت میگوید که مولوی خیرالله”خیرخواه”آمر بادغیس برشنا وتعداد از اهالی منطقه جری مکتب حضورداشتند سویج این صندوق توسط آمربرق،علما،متنفذین کارمندان فنی برق بالا شده است.

مولوی خیرالله”خیرخواه”آمربرق طی صحبت گفت کیبل برق که درمنطقه جری مکتب که امروز افتتاح شدازقبل سروی وکیبل ان نصب گردیده بودکه با بلندکردن سویچ ان (۱۰۵) فامیل ازنور برق دایمی خانه های شان روشن گردید.

وامامولوی خیرالله خیرخواه نگفته که درسایرمناطق اینولایت خصوصا”قریجات که درحاشیه جنگل پسته موقعیت دارند که روزانه به قطع درختان منجرمیگردد ودرقدم اول نیازنشتر به برق دایمی دارند تا ازتخریب جنگل که سرمایه ملی هست جلوگیری شود خبری نیست.

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۷