تعداد پنج لک کتب درسی که ازوزارت معارف مواصلت ورزیده  توسط والی ولایت بادغیس به دارالمعلمین افتتاح وازجمله یک تعداد کتب  توزیع گردید

  محترم مولوی محب الله احسان رئیس معارف ولایت بادغیس به خبرنگار آژانس می‌گوید که به تعداد پنج لک کتب درسی ازصنوف اول الی دوازدهم که قبلا چاپ گردیده بود مطابق به سمیه به هرولایت ارسال گردیده واینک امروز طی مراسم توزیع گردید ه درين مراسم محترم ملاعبدالصمد جاوید والی بادغیس تعداد ازمسولین بخش های […]

 

محترم مولوی محب الله احسان رئیس معارف ولایت بادغیس به خبرنگار آژانس می‌گوید که به تعداد پنج لک کتب درسی ازصنوف اول الی دوازدهم که قبلا چاپ گردیده بود مطابق به سمیه به هرولایت ارسال گردیده واینک امروز طی مراسم توزیع گردید ه درين مراسم محترم ملاعبدالصمد جاوید والی بادغیس تعداد ازمسولین بخش های ریاست معارف ومدیران مکاتب حضور داشتند.

مولوی صاحب احسان رئیس معارف گفت این کتاب ها قراراست به کمک وهمکاری دفتر یونسف به تمام ولسوالی هاوازآنجا به تمام مناطق این ولایت انتقال می‌شود به گفته رئیس معارف تمام کتاب ها ازنصاب تعلمی سابقه میباشد وهیچ گونه کتاب جدید تااکنون چاپ شده ومطابق به نصاب تعلمی سابق به مکاتب تدرسی خواهد‌شد

۴‪‌/۲‪/۱‪۴۰۱