تطبیق ماستر پلان شهری با افتتاح فاز دوم سرک امام خورد تا امام کلان امروز رسما آغاز گردید

  سه شنبه ۲۴ حوت ۱۴۰۰ تطبیق ماستر پلان شهری با قطع نوار توسط قاری عبدالوکیل معاذ شاروال، قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت آبیاری و مالداری ، مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ، محمد نور نورانی رییس شھرسازی و اراضی، انجینران و باشندگان محل رسما افتتاح گردید قاری عبدالوکیل معاذ شاروال سرپل فرمود بعداز […]

 

سه شنبه ۲۴ حوت ۱۴۰۰

تطبیق ماستر پلان شهری با قطع نوار توسط قاری عبدالوکیل معاذ شاروال، قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت آبیاری و مالداری ، مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ، محمد نور نورانی رییس شھرسازی و اراضی، انجینران و باشندگان محل رسما افتتاح گردید

قاری عبدالوکیل معاذ شاروال سرپل فرمود بعداز سروی و برآورد خساره مردم کار تطبیق ماستر پلان شهری را با افتتاح باز کاری یا تخریب منازل و دکاکین مسیر سرک امام خورد تا امام کلان در طول سه کیلو متر و عرض چهل متر از بودجه شهرداری آغاز نمودیم
وی اضافه نمود در قسمت تخریب سرک یادشده مردم نیز با ریاست شهرداری همکار میباشند
همچنان شهردار سرپل می افزاید که کار سرک متذکره با هیچ شرکتی قرار داد نشده و از طرف کارمندان و انجنینران شهرداری کار این سرک به پیشبرده میشود.

انجنیر جلال الدین قیام مسئول بخش انجنیری شهرداری می افزاید فاز اول سرک امام خورد تا امام کلان قبلا کشیده شده بود و امروز فاز دوم این سرک را که از جدول های لب سرک به عرض ۲۴ متر و طول سه کیلو متر کشیده میشود و سرک بعدی که شهرداری زیر پلان دارد سرک پیشروی مقام ولایت است که از چوک حج و اوقاف تا سه راهی چیلانگم یا میدان فوتسال به عرض ۴۰ متر تکمیل میشود وی اضافه نمود که برای فعلا شهرداری فقط کار بازکاری این سرک ها با بودیجه خود شهرداری انجام میدهد که کار جغل اندازی و اسفالت این سرک ها در قدم بعدی میباشد.

همچنان انجنیر جلال قیام فرمود که تا هنوز هیچ ممانعت از سوی افراد و اشخاص صورت نگرفته و خود مردم نیز با ما همکار هستند و با لب خنده آمادگی خودرا نشان داده و همکاری همه جانبه نمودند.

محمدنور نورانی رئیس شهرسازی و اراضی سرپل میگوید که کار امروز شهرداری که فاز دوم سرک متذکره افتتاح میگردد با تقاضای مردم محل بوده که میخواستند تا موضوع زمین های شان مشخص شود که چی مقدار زمین یا خانه های شان به سرک میرود و چی مقدارش میماند و در چهرهء شهر یک تغیراتی رونما گردد.

آقای نورانی اضافه نمود که امارت اسلامی افغانستان بخصوص مسئولین امارت اسلامی سرپل شخص والی ولایت ، معاون ولایت و شهردار سرپل در ین مورد نظر نیک داشتند که این سرک ها افتتاح و به بهره برداری سپرده شود تا مردم ازین سرک ها استفاده کنند.

در اخیر سرک فاز دوم امام خورد تا امام کلان با قطع نوار توسط قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت، مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ، قاری عبدالوکیل معاذ شاروال سرپل و محد نور نورانی رییس شھرسازی و باشندگان محل افتتاح و کار آن آغاز گردید.