بیش از ۳۵۰تن از حافظان و فاضلان به شمول خواهران در ولایت سرپل طی مراسم جداگانه فراغت شان را جشن گرفتند.

  سرپل، آژانس باختر، ۸حمل ۱۴۰۱ هـ ش ۳۵۳ تن به شمول خواهران از مدارس در ولایت سرپل طی ۴روز گذشته از قریهٔ لغمان مرکز ولایت ، قریهٔ تبر مربوط ولسوالی سانچارک و شهرتگزار مرکز ولسوالی سانچارک فراغت حاصل نمودند. ازین میان ۲۴تن حافظان از مدرسهٔ اُبی بن کعب( رض) واقع قریهٔ لغمان، ۱۱۰تن حافظان […]

 

سرپل، آژانس باختر، ۸حمل ۱۴۰۱ هـ ش
۳۵۳ تن به شمول خواهران از مدارس در ولایت سرپل طی ۴روز گذشته از قریهٔ لغمان مرکز ولایت ، قریهٔ تبر مربوط ولسوالی سانچارک و شهرتگزار مرکز ولسوالی سانچارک فراغت حاصل نمودند.

ازین میان ۲۴تن حافظان از مدرسهٔ اُبی بن کعب( رض) واقع قریهٔ لغمان، ۱۱۰تن حافظان و فاضلان به شمول خواهران از مدرسه قریهٔ تبر ولسوالی سانچارک و ۲۱۹تن فاضلان و حافظان به شمول دختران و زنان از مدرسه و دارالعلوم شهر تگزار ولسوالی سانچارک طی محافل و مراسم جداگانه ۳۵۰ت گردیدند.

فراغت آنها طی محافل پر شکوهی و با اشتراک علمای جید، مشایخ، مقامات ملکی و نظامی از سراسر کشور و با اشتراک هزاران تن از باشنده گان ولایت سرپل برگزار گردیدند.