به اثر واژه گون شدن دوعراده موترنوع سراچه درمسیر شاهراه قلعه نوهرات شش تن زخمی شدند.

  محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوئید. این رویداد امروزدرمنطقه (حوض خدائی )مربوط مرکزولایت بادغیس بوقوع پیوسته که درنتجه(شش)تن ازسرنشنان هردو موتر زخم برداشته اند. این زخمیان به عرصه وقت به شفاخانه مرکزی بادغیس انتقال گردیده است. ۹حمل۱۴۰۱ سه شنبه

 

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوئید.
این رویداد امروزدرمنطقه (حوض خدائی )مربوط مرکزولایت بادغیس بوقوع پیوسته که درنتجه(شش)تن ازسرنشنان هردو موتر زخم برداشته اند.
این زخمیان به عرصه وقت به شفاخانه مرکزی بادغیس انتقال گردیده است.
۹حمل۱۴۰۱ سه شنبه