بمنظور مسلکی بهتر دربخش های مالی وپژن لوای سوم امروز سمینار آموزشی مسوولین کندک هاوسایرقطعات برگزارشد.

این سمینار آموزشی که درداخل قومانوانی لواسوم دایرشد ابتدا باتلاوت قرآنکریم آغاز متعاقبا محترم مولوی عبدالکریم”قانت”معاون پژن لواسوم دررابط به چگونگی روند سمینار معلومات داده گفت که مجاهدین امارت اسلامی همان طوریکه درسنگرجهاد ازخودشجاعت ودلیری نشان دادند امروزحاضر اند تادربخش اداری خصوصا”بخش مالی وپژن لوا سوم کندک ها وبخش های مالی ولسوالی ها کمر همت […]

این سمینار آموزشی که درداخل قومانوانی لواسوم دایرشد ابتدا باتلاوت قرآنکریم آغاز متعاقبا محترم مولوی عبدالکریم”قانت”معاون پژن لواسوم دررابط به چگونگی روند سمینار معلومات داده گفت که مجاهدین امارت اسلامی همان طوریکه درسنگرجهاد ازخودشجاعت ودلیری نشان دادند امروزحاضر اند تادربخش اداری خصوصا”بخش مالی وپژن لوا سوم کندک ها وبخش های مالی ولسوالی ها کمر همت ببندد وآموزش میبنند.
مولوی عبدالکریم”قانت”معاون پژن لواسوم اضافه کرد که تمام کسانیکه درین بخش های مهم ایفای وظیفه میکنند با تقوا اجراات روزمره رابا کمال صداقت انجام دهند.
وی افزود افرادیکه درین سمینارمعرفی شده اند تاحدی مسلکی وآموزش دیده اند وبافراگیری موضوعات مختلف درسمینار سطح دانش مسلکی شان بالاتر خواهند رفت.
همچنان محترم ملا فیض محمد”مخلص”آمرمالی لوای سوم که درین سمینار حضورداشتند میگوئید.
بخش مالی وپژن یکی ازعمده ترین بخش ها درقطعات راتشکیل میدهد وباید مجاهدین وامرین این بخش ها بکمال صداقت دربلند بردن دانش مسلکی شان کوشا باشند تابتوانند خدمات بشتررا درراه خدمت گزاری بوطن انجام دهند.
۱۴۰۰/۱۲/۷یکشنبه