بمناسبت روز مطبوعات رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت بادغیس ازبخش های مختلف رسانه های خصوصی ودولتی بازدید بعمل آورد.

خبرنگارآژانس باختر گزارش داده که. محترم مفتی مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ درحالیکه محترم سیدعبدالخلیل”فروتن”آمراطلاعات این ریاست نیزحضور داشت ازبخش های مختلف رادیو تلویزیون ملی،رادیونریمان،رادیو حنظله،رادیو صدای بادغیس،رادیو صمیم وتلویزیون عبورکه یگانه تلویزیون خصوصی درشهرقلعه نومیباشد ازدستگاه های فرستنده،جدول های نشراتی دستگاه های ایدیت وسایر بخش هادیدار وازنزدیک باپرسونل این رسانه هامعرفی شدند. محترمولوی”سروری”رییس اطلاعات فرهنگ […]

خبرنگارآژانس باختر گزارش داده که.

محترم مفتی مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ درحالیکه محترم سیدعبدالخلیل”فروتن”آمراطلاعات این ریاست نیزحضور داشت ازبخش های مختلف رادیو تلویزیون ملی،رادیونریمان،رادیو حنظله،رادیو صدای بادغیس،رادیو صمیم وتلویزیون عبورکه یگانه تلویزیون خصوصی درشهرقلعه نومیباشد ازدستگاه های فرستنده،جدول های نشراتی دستگاه های ایدیت وسایر بخش هادیدار وازنزدیک باپرسونل این رسانه هامعرفی شدند.

محترمولوی”سروری”رییس اطلاعات فرهنگ رسانه هارا رُکن اساسی جامعه دانسته واز آنها خواست تاپابند به اصل بی طرفی بوده ودربرنامه های شان به اصولی اسلامی فرهنگ وعنعنات مردم استوار باشند.