برگزاری جلسه همکاری و هماهنگی علمی آموزشی روسای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی با روسای مقام ولایت

هرات جلسه هماهنگی و همکاری های علمی – آموزشی با حضور روئسای مقام ولایت، رؤسای پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سالون نگارستان بهزاد برگزار شد. ذبیح الله عرفان رئیس انکشاف منابع بشری از اهمیت جلسه و حمایت مقام ولایت از آموزش و تحصیلات عالی سخن گفت و در عین حال در مورد […]

هرات

جلسه هماهنگی و همکاری های علمی – آموزشی با حضور روئسای مقام ولایت، رؤسای پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سالون نگارستان بهزاد برگزار شد.
ذبیح الله عرفان رئیس انکشاف منابع بشری از اهمیت جلسه و حمایت مقام ولایت از آموزش و تحصیلات عالی سخن گفت و در عین حال در مورد پلان ها، تدابیر و تلاش ها برای ایجاد برنامه های ماستری و تفاهم نامه ها به منظور هماهنگی و همکاری های بیشتر بین مقام ولایت، پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت هرات صحبت نمود؛ وی همچنان از اشتراک حاضرین و مسئولین متذکره در جلسه قدر دانی نمود و خواهان تداوم این گونه جلسات شد.
الحاج مولوی دستگیر الهام رئیس دفتر مقام ولایت اطمینان داد که به تمام توان از پوهنتون های خصوصی حمایت می شود. وی از پوهنتون های خصوصی خواست تا با افراد کم بضاعت و افراد نا توان از پرداخت فیس تحصیلی همکاری صورت گیرد تا شامل پروسه ادامه تحصیلات عالی شان شوند.
داکتر میر محمد ایوبی رئیس اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضمن استقبال از تدویر جلسه، در زمینه رفع یک سلسله مشکلات و چالشهای موجود؛ خواهان همکاری و حمایت مقام ولایت گردید. موصوف از توجه جدی امارت اسلامی همچنان مقام ولایت در امور آموزش و پرورش قدر دانی نمود و خواهان همکاری بیشتر مقام ولایت در این امور شد، همچنان در بخش فراهم سازی زمینه ماستری خواهان همکاری بیشتر گردید.
سراج الدین فقیری رئیس خدمات سکتوری مقام ولایت نیز از حمایت ادارهٔ محلی از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی تأکید و خواهان ارائه طرح های مشخص از جانب شان گردید.
در عین حال نورالحق احمدی آمر ارتقای ظرفیت و انکشاف ریاست منابع بشری مقام ولایت در مورد دست آوردهای آموزشی، همچنان طرح ها و پیشنهادهایی در مورد بهبود امور مربوط صحبت نمود.
قابل یادآوری است که از جانب ریاست انکشاف منابع بشری مقام ولایت ۴۶ برنامه آموزشی برای سال جاری پلان شده که از آن جمله هشت برنامه طور موفقانه در ماه گذشته تدویر گردیده است.