برای(500)فامیل آسیب دیده درولسوالی قادس پول نقد توزیع گردیده است.

ازسوی فدرشن فدراسیون وباهماهنگی اداره سره میاشت برای(500)فامیل آسیب دیده درولسوالی قادس پول نقد توزیع گردیده است. محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث بخبرنگارآژانس باختر میگوید. برای(500)فامیل آسیب دیده ازاثرزلزله درولسوالی قادس ولایت بادغیس درقریجات کوتل توه،میرغیاث،خیرخانه،تاجک ها،خاک پلک،خلفه ها،ارباب سرور،خلفه ایاز،خودآمده،مرکزقادس،نائیب ها،نوآباد،عمربیک،سلطان هاوذادصالح هابرای هرفامیل(مبلغ9000)افغانی ازسوی فندشن فدراسیون به کمک ریاست سره میاشت باهماهنگی ریاست […]

ازسوی فدرشن فدراسیون وباهماهنگی اداره سره میاشت برای(500)فامیل آسیب دیده درولسوالی قادس پول نقد توزیع گردیده است.
محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث بخبرنگارآژانس باختر میگوید.
برای(500)فامیل آسیب دیده ازاثرزلزله درولسوالی قادس ولایت بادغیس درقریجات کوتل توه،میرغیاث،خیرخانه،تاجک ها،خاک پلک،خلفه ها،ارباب سرور،خلفه ایاز،خودآمده،مرکزقادس،نائیب ها،نوآباد،عمربیک،سلطان هاوذادصالح هابرای هرفامیل(مبلغ9000)افغانی ازسوی فندشن فدراسیون به کمک ریاست سره میاشت باهماهنگی ریاست مبارزه باحوادث ولایت بادغیس توزیع گردید.
1443/9/26بادغیس