برای 570 تن از دهاقین در کاپیسا تخم اصلاح شده گندم توزیع گردید.

750 تن از دهاقین ولسوالی های حصه اول، حصه دوم، کوهبند ومرکز کاپیسا از سوی کمیسیون مؤسیسات تخم های اصلاح شده گندم وکود دریافت نمودند. مولوی روح الله روحانی رییس زراعت کاپیسا توزیع تخم های اصلاح شده را در قسمت خودکفایی دهاقین مهم دانسته وعده می دهد که شفافیت را در توزیع آن تامین می […]

750 تن از دهاقین ولسوالی های حصه اول، حصه دوم، کوهبند ومرکز کاپیسا از سوی کمیسیون مؤسیسات تخم های اصلاح شده گندم وکود دریافت نمودند.

مولوی روح الله روحانی رییس زراعت کاپیسا توزیع تخم های اصلاح شده را در قسمت خودکفایی دهاقین مهم دانسته وعده می دهد که شفافیت را در توزیع آن تامین می نماید تا حق به حق دار برسد

با این حال زلمی صافی یک تن از دهاقین مرکز ولایت کاپیسا ضمن ابراز قدردانی از توزیع تخم های اصلاح شده بر ادامه وافزایش آن تاکید دارد.

2021/10/23