برای ۲۰۰ فامیل نیازمند در ولایت پنجشیر کمک صورت گرفت

مولوی محمد عزیز محمدی رئیس امور مهاجرین ولایت پنجشیر می‌گویند این کمک ها از طرف یکی از تاجران خیر اندیش کشور به دسترس ریاست امور مهاجرین پنجشیر قرار داده شده بود که برای هر فامیل نیازمند ۴۰‌ کیلو برنج توزیع گردید. رئیس امور مهاجرین ولایت پنجشیر وعده می‌دهد که در راستای دستگیری نیازمند این ولایت […]

مولوی محمد عزیز محمدی رئیس امور مهاجرین ولایت پنجشیر می‌گویند این کمک ها از طرف یکی از تاجران خیر اندیش کشور به دسترس ریاست امور مهاجرین پنجشیر قرار داده شده بود
که برای هر فامیل نیازمند ۴۰‌ کیلو برنج توزیع گردید.
رئیس امور مهاجرین ولایت پنجشیر وعده می‌دهد که در راستای دستگیری نیازمند این ولایت از هیچ نوع تلاش دريغ نخواهند.
آقای محمدی می‌گوید که امارت اسلامی نه تنها در پنجشیر بلکه در سراسر کشور در تلاش دست گیری نیازمندان است.
پس از فتح پنجشیر توسط مجاهدین امارت اسلامی برای بیشتر از هزار فامیل نیازمند مواد خوراکی از سوی ریاست امور مهاجرین توزیع گردیده است.
۱۴۴۳ . ۳ . ۲۷