برای یک هزار و 35 تن از خانواده های بی بضاعت ولسوالی تگاب مواد غذایی توزیع گردید.

 این خانواده های بی بضاعت ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در هماهنگی با ریاست احیاء وانکشاف دهات سروی گردیده و پس از شناسایی مستحقین؛ برای یک هزار و 35 فامیل مواد غذایی توزیع گردیده است.  این درحالیست که مردم در آستانه سرمای زمستان قرار دارند و با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کنند […]

 این خانواده های بی بضاعت ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در هماهنگی با ریاست احیاء وانکشاف دهات سروی گردیده و پس از شناسایی مستحقین؛ برای یک هزار و 35 فامیل مواد غذایی توزیع گردیده است.

 این درحالیست که مردم در آستانه سرمای زمستان قرار دارند و با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند کمک های بیشتر از جانب موسسات داخلی و خارجی هستند.

[16:54، 1/11/2021