برای(۳۰) تن ازاطفال یتیم وبی سرپرست امروز ازسوی مسوُلین امارت اسلامی درولایت بادغیس لباس عیددانه توزیع گردید.

برای(۳۰) تن ازاطفال یتیم وبی سرپرست امروز ازسوی مسوُلین امارت اسلامی درولایت بادغیس لباس عیددانه توزیع گردید. محفل که بدینمنظور درسالون ریاست معارف به تلاوت قرآنکریم آغازشد. محترم مولوی محب الله”احسان”رئیس معارف دررابط به کمک به این یتیمان گفت برای(۳۰) تن ازاطفال یتیم وبی سرپرست امروز ازسوی امارت اسلامی لباس عید دانه کمک شده نه […]

برای(۳۰) تن ازاطفال یتیم وبی سرپرست امروز ازسوی مسوُلین امارت اسلامی درولایت بادغیس لباس عیددانه توزیع گردید.
محفل که بدینمنظور درسالون ریاست معارف به تلاوت قرآنکریم آغازشد.
محترم مولوی محب الله”احسان”رئیس معارف دررابط به کمک به این یتیمان گفت برای(۳۰) تن ازاطفال یتیم وبی سرپرست امروز ازسوی امارت اسلامی لباس عید دانه کمک شده نه تنها لباس بلکی درتمام مکاتب برای اطفال حکومت سابق وشهدا امارت اسلامی توجه خاص صورت میگرد.
بعدَمحترم مفتی مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ ضمن صحبت گفت برای امارت اسلامی بین اطفال دولت سابق واطفال شهدای امارت اسلامی فرق وجود ندارد همه اطفال اولاد وطن هستند وامروز باتوجه مسوّلین امارت اسلامی وکمک ریاست اطلاعات فرهنگ برای(۳۰) تن ازجمله(۱۵) تن ازاطفال یتیم حکومت سابق و(۱۵)تن ازاطفال ازشهدای امارت اسلامی یکجوره لباس،یکدانه شال گردن ویکدانه کلاه توزیع گردیده است.
مولوی سروری ازتمام تجاران سرمایه داران وکسانیکه توان کمک رادارند خواست برای اطفال یتیم شهدا درین روزهای متبرک مساعدت نمایند .
۷ثور۱۴۰۱ پنجشنبه