بادغیس : بخاطر آبادی وسرسبزی کشورعزیزمان افغانستان شاندن نهال ومواظبت ازآن جذی وظیفه هرهموطن مامحسوب میگردد.

  محترم مولوی. بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوئید. بافرا رسیدن فصل بهار ریاست شاروالی بادغیس مراسم غرس نهال رادراینولایت آغازکرده است. محترم مولوی نظرمحمد”وثیق”شاروال قلعه نوتعداد ازعلما،متنفذین بزرگان اقوام ،وکلای گذر،تعداد کثری ازاهالی متدین شهرقلعه نوحضور داشتند محترم مولوی نظرمحمد”وثیق”شاروال طی صحبت گفت. اهمیت نهال وحفاظت ازمحیط ذیست غرس نهال ومراقبت ازآن وجیبه […]

 

محترم مولوی. بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوئید.

بافرا رسیدن فصل بهار ریاست شاروالی بادغیس مراسم غرس نهال رادراینولایت آغازکرده است.

محترم مولوی نظرمحمد”وثیق”شاروال قلعه نوتعداد ازعلما،متنفذین بزرگان اقوام ،وکلای گذر،تعداد کثری ازاهالی متدین شهرقلعه نوحضور داشتند محترم مولوی نظرمحمد”وثیق”شاروال طی صحبت گفت.

اهمیت نهال وحفاظت ازمحیط ذیست غرس نهال ومراقبت ازآن وجیبه هرشهروند محسوب میگرددو ماازشما هموطنان عزیز صمیمانه آرزومندیم تادرین فصل هرکدام تان یک نهال مثمر را غرس وازآن مراقبت نماید.

همچنان مولوی”وثیق”گفت بتعداد(5000 )نهال مثمروغیرمثمر درنواحی ششگانه غرس خواهد شد.

۲حوت ۱۴۰۰