بازدید مسئولین لوای اول فاریاب از کندک های ولسوالی های جمعه بازار وشیرین تگاب فاریاب.

  تاریخ ۱۴۴۳/۷/۱۹ محترم مولوی منصور( جاوید) قومندان لوای فاریاب وداملا عتیق الله ( اسامه )ریس ارکان لوای فاریاب از تولی نظامی ولسوالی جمعه بازار وکندک هشتم ولسوالی شرین تگاب وبامسئولین کندک ها ملاقات به عمل آوردند. ومسئولین کندک های مذکور نیز تشریف آوری مهمانان گرامی و مسئولین را خیر مقدم وخوش آمدید گفتند. جلسه […]

 

تاریخ ۱۴۴۳/۷/۱۹

محترم مولوی منصور( جاوید) قومندان لوای فاریاب وداملا عتیق الله ( اسامه )ریس ارکان لوای فاریاب از تولی نظامی ولسوالی جمعه بازار وکندک هشتم ولسوالی شرین تگاب وبامسئولین کندک ها ملاقات به عمل آوردند.

ومسئولین کندک های مذکور نیز تشریف آوری مهمانان گرامی و مسئولین را خیر مقدم وخوش آمدید گفتند.

جلسه که درهمین مناسبت دائر شده بود درآن محترم مولوی منصور (جاوید) قومندان لوای اول فاریاب صحبت نموده گفت: مجاهدین را به طرف اطاعت واخلاص واتفاق واتحاد وبرادری واخوت وبدون کدام تبعیض فراخواند.

وهمچنان برای مجاهدین تاکید کرد تادر جریان وظایف شان درس وتعلیم خویش را از دست ندهند زیاد کوشش نمایند این فرصت قیمتی از دست نرود چونکه بعداز طولانی ترین مبارزه بر علیه دشمنان خارجی و داخلی این زمینه برای مجاهدین مساعد شده است.

وهمچنان قوماندان لوا برای مجاهدین اطمینان کامل داد ان شاءالله به زودی مسائل اقتصادی تان اجراء خواهد شد.

فعالیت وپیشرفت امورات نظامی وسیستم شعبه های کندک هشتم وتولی جمعه بازار مسئولین را خرسند نمود.

سپس ازسوی مسئولین لوا برای هرمجاهد مبلغ ۱۰۰۰ افغانی بطور کمک وتحفه اعطا گردید.

ودراخیر جلسه بادعای خیر خاتمه یافت.