بازدید شاروال هرات و هیئت همراه اش از ساحات مختلف سطح شهر و صحبت با شهروندان

هرات حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات و هیئت همراه اش ضمن بازدید از ساحات مختلف جاده‌ های بهزاد، عیدگاه، شهر نو و چوک گلها با شماری از شهروندان و کسبه کاران پیرامون همکاری در قسمت برداشتن موانع و سد معابر، پاکی و صفایی محیط شان و نظم بهتر بازار صحبت نموده و مشکلات شان […]

هرات
حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات و هیئت همراه اش ضمن بازدید از ساحات مختلف جاده‌ های بهزاد، عیدگاه، شهر نو و چوک گلها با شماری از شهروندان و کسبه کاران پیرامون همکاری در قسمت برداشتن موانع و سد معابر، پاکی و صفایی محیط شان و نظم بهتر بازار صحبت نموده و مشکلات شان را نیز دریافت نمودند.
در یک خبر دیگر از اداره شاروالی هرات کارمندان بخش مربوطه اداره شاروالی از دوکاکین آجیل فروشی ساحات فلکه ۲۹حمل، چهار سوق و پای حصار برای تطبیق نرخنامه این صنف نظارت نموده و در قسمت تطبیق بهتر آن برای آنان توصیه های لازم را نمودند.