بازداشت ۳ فرد در پیوند به پرچون فروشی مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات ۳ فرد را در پیوند به پرچون فروشی مواد مخدر بطور بالفعل از نقاط مختلف این ولایت بازداشت نمودند. از نزد افراد بازداشت شده مقداری مواد مخدر نوع: شیشه، پودر و چرس بدست آمده و افراد یاد شده در حال حاضر تحت نظارت نیروهای […]

هرات

پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات ۳ فرد را در پیوند به پرچون فروشی مواد مخدر بطور بالفعل از نقاط مختلف این ولایت بازداشت نمودند.
از نزد افراد بازداشت شده مقداری مواد مخدر نوع: شیشه، پودر و چرس بدست آمده و افراد یاد شده در حال حاضر تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارند.