بازداشت ۲ فرد در پیوند به پرچون فروشی مواد مخدر و سرقت موبایل از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات پرسونل آمریت حوزه دوم قوماندانی امنیه ولایت هرات دو فرد را در پیوند به پرچون فروشی مواد مخدر و سرقت موبایل های همشهریان بطور بالفعل از نقاط مختلف این آمریت بازداشت نمودند. از نزد افراد بازداشت شده مقدار دو کیلو مواد مخدر نوع: چرس خام و چند عدد موبایل مسروقه بدست آمده و افراد […]

هرات

پرسونل آمریت حوزه دوم قوماندانی امنیه ولایت هرات دو فرد را در پیوند به پرچون فروشی مواد مخدر و سرقت موبایل های همشهریان بطور بالفعل از نقاط مختلف این آمریت بازداشت نمودند.
از نزد افراد بازداشت شده مقدار دو کیلو مواد مخدر نوع: چرس خام و چند عدد موبایل مسروقه بدست آمده و افراد یاد شده در حال حاضر تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارند.