بازداشت ۲فرد در پیوند به استعمال و تولید مشروبات الکلی از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات: چهارشنبه،۲۸جدی 1400 مطابق به ۱۶جمادی الثانی1443. پرسونل آمریت امنیت با تشریک مساعی پرسونل آمریت حوزه ششم امنیتی قوماندانی امنیه ولایت هرات،۲فرد را که باشنده ولایت هرات می‌باشند، در پیوند به استعمال، تولید خرید و فروش مشروبات الکلی از مربوطات ناحیه ششم بازداشت نمودند. از نزد افراد یاد شده ۱۰۰ لیتر مشروبات الکی بدست آمده، […]

هرات:
چهارشنبه،۲۸جدی 1400 مطابق به ۱۶جمادی الثانی1443.

پرسونل آمریت امنیت با تشریک مساعی پرسونل آمریت حوزه ششم امنیتی قوماندانی امنیه ولایت هرات،۲فرد را که باشنده ولایت هرات می‌باشند، در پیوند به استعمال، تولید خرید و فروش مشروبات الکلی از مربوطات ناحیه ششم بازداشت نمودند.

از نزد افراد یاد شده ۱۰۰ لیتر مشروبات الکی بدست آمده، و افراد مذکور تحت نظارت نیروهای امارت اسلامی‌قرار دارند.