بازداشت یک فرد در پیوند به مجروحیت توسط نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات پرسونل آمریت حوزه پنجم قوماندانی امنیه هرات یک فرد را که یک تن از باشندگان این ولایت را به ضرب چاقو مجروح نموده بود بطور بالفعل از مربوطات این ناحیه بازداشت نمودند فرد یاد شده به جرم خویش اعتراف نموده و اکنون تحت نظارت قرار دارد.

هرات

پرسونل آمریت حوزه پنجم قوماندانی امنیه هرات یک فرد را که یک تن از باشندگان این ولایت را به ضرب چاقو مجروح نموده بود بطور بالفعل از مربوطات این ناحیه بازداشت نمودند
فرد یاد شده به جرم خویش اعتراف نموده و اکنون تحت نظارت قرار دارد.