بازداشت یک فرد در پیوند به سرقت وسایط نقلیه از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات پرسونل آمریت حوزه دوم قوماندانی امنیه ولایت هرات یک فرد را در پیوند به سرقت یک عراده موترسایکل مربوط یکتن از باشنده گان این ولایت بطور بالفعل از مربوطات این ناحیه بازداشت نمودند. از نزد فرد یاد شده یک‌عراده موترسایکل مسروقه و یک سیت موبایل مسروقه بدست آمده و اکنون تحت نظارت نیروهای امنیتی […]

هرات

پرسونل آمریت حوزه دوم قوماندانی امنیه ولایت هرات یک فرد را در پیوند به سرقت یک عراده موترسایکل مربوط یکتن از باشنده گان این ولایت بطور بالفعل از مربوطات این ناحیه بازداشت نمودند.
از نزد فرد یاد شده یک‌عراده موترسایکل مسروقه و یک سیت موبایل مسروقه بدست آمده و اکنون تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد.