امروز یک جلسہ ی ھماھنگی در ریاست شھرسازی و اراضی سرپل دایرگردید

در این جلسہ کہ تمام پرسونل ھای این ریاست شرکت داشتند، داملا محمد نور نورانی رییس ریاست متذکرہ در رابطہ بہ جمع آوری عوائد و دیگر جوانب مربوطہ مفصل صحبت نمود.

در این جلسہ کہ تمام پرسونل ھای این ریاست شرکت داشتند، داملا محمد نور نورانی رییس ریاست متذکرہ در رابطہ بہ جمع آوری عوائد و دیگر جوانب مربوطہ مفصل صحبت نمود.