از وقوع یک انفجار مهیب در ولایت هرات جلوگیری شد

هرات   پرسونل آمریت حوزه پنجم امنیتی قوماندانی امنیه هرات یک فیر مرمی توپ (۱۵۲ میلی متر) را که توسط اخلال گران امنیت در موقعیت مسجد زیارت شاهزاده ها ناحیه پنجم شاروالی عیار شده بود کشف نمودند. حلقه ماین یادشده از سوی آمریت تیم انجینیری قوماندانی امنیه ولایت هرات خنثی شد.

هرات

 

پرسونل آمریت حوزه پنجم امنیتی قوماندانی امنیه هرات یک فیر مرمی توپ (۱۵۲ میلی متر) را که توسط اخلال گران امنیت در موقعیت مسجد زیارت شاهزاده ها ناحیه پنجم شاروالی عیار شده بود کشف نمودند.

حلقه ماین یادشده از سوی آمریت تیم انجینیری قوماندانی امنیه ولایت هرات خنثی شد.