از روز جهانی توبرکلوز با حضور کارمندان ریاست صحت عامه و دفاتر همکار در ولایت سرپل بزرگداشت به عمل آمد .

    سرپل، ۱۴۰۱ هـ ش امروز همانند سالهای گذشته ریاست صحت عامه ولایت سرپل محفلی برگزار کرده و از روز جهانی توبرکلوز با حضور کارمندان صحت عامه و دفاتر همکار بزرگداشت بعمل آوردند. توبرکلوز که یک‌مرض ساری بوده واقعات آن در افغانستان ۱۹۳ واقعه در یک صد هزار نفر تخمین شده است که نظر […]

 

 

سرپل، ۱۴۰۱ هـ ش
امروز همانند سالهای گذشته ریاست صحت عامه ولایت سرپل محفلی برگزار کرده و از روز جهانی توبرکلوز با حضور کارمندان صحت عامه و دفاتر همکار بزرگداشت بعمل آوردند.
توبرکلوز که یک‌مرض ساری بوده واقعات آن در افغانستان ۱۹۳ واقعه در یک صد هزار نفر تخمین شده است که نظر به تحلیل واقعات توبرکلوز در سال ۲۰۲۰ میزان موفقیت تداوی آن ۹۵ فیصد بوده که دستاورد چشم گیری میباشد

در محفل امروز سرپرست ریاست صحت عامه، ضمن خوانش پیام وزیر صحت عامه امارت اسلامی افغانستان گفت که در ولایت سرپل از سال ۲۰۰۱ بدینسوبالاترین کشف امراض توبرکلوز را دارند که از لحاظ تداوی در ارزیابی ها جایگاه نخست را کسب کرده اند

مسوول کنترول توبرکلوز میگوید در ولایت سرپل ۱۵ مرکز تشخیص توبرکلوز تحت چتر موسسات تطبیق کننده فعالیت دارد و یک مرکز دیگر از سوی ریاست صحت عامه این ولایت تمویل میگردد که تمامی این مراکز تشخیصیه دارای لابراتوار هستند

وی همچنان تصریح میکند که در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۹۷۰ واقعه توبرکلوز در سرپل کشف شده که ۶۳۰ واقعه آن تداوی کامل گردیده اند و متباقی آنان تحت تداوی قرار دارند

ریاست اطلاعات و فرھنگ سرپل