از بین بردن دو سارق مسلح توسط نیروهای امنیتی هرات در ناحیه دوازدهم شهر هرات

هرات نیروهای امنیتی هرات شب گذشته حین گزمه در محله حاجی عباس مربوطات ناحیه دوازدهم با دو سارق مسلح روبرو شدند، پس از آنکه سارقین به امر توقف پولیس اعتنای نکرده به فیر و درگیری با این نیروها پرداختند، نیروهای پولیس امنیتی نیز با آنها درگیر شده و موفق شدند پس از لحظاتی سارقین را […]

هرات
نیروهای امنیتی هرات شب گذشته حین گزمه در محله حاجی عباس مربوطات ناحیه دوازدهم با دو سارق مسلح روبرو شدند، پس از آنکه سارقین به امر توقف پولیس اعتنای نکرده به فیر و درگیری با این نیروها پرداختند، نیروهای پولیس امنیتی نیز با آنها درگیر شده و موفق شدند پس از لحظاتی سارقین را از پای در آورند.
از نزد سارقین یک میل تفگنچه نیز بدست آمده است.