ارزګان کې باغبانانوته  دکرنې په اړه عملي او نظري  پوهاوی ورکړی شو

  دارزګان دکرنی اوبولګولواومالداری دریاست دکرنیزوچاروامریت اړوند دحفاظه نباتاتوعمومی مدیریت نن ورځ دکرنی  دریاست په انگړکی دریاست زراعت وباغبانانو او ملازمینو ته د میوه لرونکو نباتاتو د ناروغیو او افاتو د کنټرول په مورد عملی او نظری عامه پوهاوی ورکول شو ترڅو دریاست زراعت دانګړامراض او افات په اسانی سره  کنټرول کړی.

 

دارزګان دکرنی اوبولګولواومالداری دریاست دکرنیزوچاروامریت اړوند دحفاظه نباتاتوعمومی مدیریت نن ورځ دکرنی  دریاست په انگړکی دریاست زراعت وباغبانانو او ملازمینو ته د میوه لرونکو نباتاتو د ناروغیو او افاتو د کنټرول په مورد عملی او نظری عامه پوهاوی ورکول شو ترڅو دریاست زراعت دانګړامراض او افات په اسانی سره  کنټرول کړی.