اثرانفجار به درب شرقی مسجدجامع شهرقلعه نومرکز ولایت بادغیس ۱۴ تن زخمی ویکنفرشهید گردید.

مولوی بازمحمدسروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنکوی امارت اسلامی دربادغیس میگوید این انفجارازاثرماین بوده تمام زخمیان افرادملکی هستند. مولوی محمدآصیف قانیت ریس شفاخانه ولایتی به خبرنگارآژانس باختر تاییدمیکند که تعداد۱۳زخمی ویکنفرشهید به این شفاخانه آورده اند اکنون وضیعت زخمیان خوب هست.

مولوی بازمحمدسروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنکوی امارت اسلامی دربادغیس میگوید این انفجارازاثرماین بوده تمام زخمیان افرادملکی هستند.

مولوی محمدآصیف قانیت ریس شفاخانه ولایتی به خبرنگارآژانس باختر تاییدمیکند که تعداد۱۳زخمی ویکنفرشهید به این شفاخانه آورده اند اکنون وضیعت زخمیان خوب هست.