آمرجدید تربیت بدنی و ورزش فاریاب معرفی گردید.

  نظربه پیشنهاد مقام محترم ولایت فاریاب و تاییدی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور الیوم ۵ شنبه ۱۲ حوت سال ۱۴۰۰ محترم احسان الله باور بحیث آمر تربیت بدنی و ورزش فاریاب از سوی نماینده مقام ولایت طی مکتوب معرفی گردید در این محفل احسان الله باور آمر جدید این اداره و روسای […]

 

نظربه پیشنهاد مقام محترم ولایت فاریاب و تاییدی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور الیوم ۵ شنبه ۱۲ حوت سال ۱۴۰۰ محترم احسان الله باور بحیث آمر تربیت بدنی و ورزش فاریاب از سوی نماینده مقام ولایت طی مکتوب معرفی گردید در این محفل احسان الله باور آمر جدید این اداره و روسای فدراسیون ها و اساتید رشته های مختلف از کار کرد های محترم استاد عبدالوهاب مجیدی پدر معنوی ورزشکاران فاریاب و آمر اسبق این اداره سپاسگزاری و قدردانی نمودند