آغاز سیمینار آموزش و مسلکی سازی مخابره و کامپیوتر در قوماندانی امنیه هرات

  این سیمینار به اساس هدایت ریاست عمومی مخابره وزارت امور داخله کشور به هدف مسلکی سازی مجاهدین و ارتقای ظرفیت شان در جهت پیشبرد امورات کاری شان و استفاده از چگونگی مخابره و ارتباط در بین قطعات و جز تام ها و استفاده مسلکی از کامپیوتر توسط انجینران مسلکی و مجرب تدریس می گردد […]

 

این سیمینار به اساس هدایت ریاست عمومی مخابره وزارت امور داخله کشور به هدف مسلکی سازی مجاهدین و ارتقای ظرفیت شان در جهت پیشبرد امورات کاری شان و استفاده از چگونگی مخابره و ارتباط در بین قطعات و جز تام ها و استفاده مسلکی از کامپیوتر توسط انجینران مسلکی و مجرب تدریس می گردد
قاری عثمان مدیر مخابره قوماندانی امنیه هرات می گوید: در این سیمینار موضوعات مهمی برای مجاهدین از جمله چگونگی استفاده از مخابره، ارتباط با یک جزتام، ارسال و دریافت راپور خیریت از پسته های امنیتی و ارسال گزارش به مرکز خویش، استفاده از کامیپوتردر بخش های نرم افزار، تهیه گزارش و راپور بصورت مسلکی، ثبت و راجستر گزارشات یومیه شان می باشد.
اشتراک کننده گان این سیمینار می گویند که برگذاری این چنین پروگرام های آموزشی جهت بلند بردن سطح مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت شان برای شان مفید وقابل اهمیت بوده، و آنها متعهد بر این می باشند که از مزایای این سیمینار در کار های یومیه خویش استفاده اعظم را بنمایند.