۲۰۱۸ م میلادي کال د فتحو،بریاوو او لاسته راوړنو ډک کال، چې یادونه به یې تل پاته وي.